Общи условия за използване на сайта и услугите на Кристално Чисто

Прочетете Общите условия и ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия сайт!

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ЕДС-Експрес Деливъри Сървиз ЕООД, с адрес на управление: София 1715 Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32 (наричано за краткост Собственик) и всяко физическо или юридическо лице (наричано за краткост Потребител) на уебсайта CrystalCleanBG.EU (наричан по долу Кристално Чисто)

Чрез използването на уебсайт https://www.crystalcleanbg.eu/. Вие като Потребителсе съгласявате с текущите Общи условия. Собственика запазва правото си да променя Общите условия, без да е длъжен да уведомява никого за това предварително!

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация съгласно Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на фирмата: ЕДС-Експрес Деливъри Сървиз ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България гр. София Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32
 3. Адрес за упражняване на дейността: http://crystalcleanbg.eu/
 4. Адрес за отправяне на жалби от потребители: http://crystalcleanbg.eu/ и България гр. София Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32
 5. Данни за кореспонденция: България гр. София Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32 телефон 07001 30 50
 6. Вписване в публични регистри: ЕИК 202486784, Номер на администратор на личните данни: № 414962
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202486784
 8. Надзорни органи:

8.1 Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

8.2 Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

 • Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6
 • тeл.: 02 / 980 25 24
 • фaĸc: 02 / 988 42 18
 • гopeщa линия: 0700 111 22
 • Уeб caйт: www.kzр.bg

III. ЦЕНИ И УСЛУГИ НА ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ КРИСТАЛНО ЧИСТО

Чл. 3 Собственика предоставя почистваща услуга на Потребителя единствено срещу парично възнаграждение, според тарифите на Кристално Чисто. Информация за почистващите услуги и цените за почистване е достъпна на уебсайта на Собственика: http://crystalcleanbg.eu/;

Чл. 4 Всички цени на предлаганите услуги в уебсайта Кристално Чисто са в лева (BGN);

Чл. 5 За да се възползва от услугите на Собственика, Потребителя заплаща цената на избраната от него услуга за почистване;

Чл. 6 Плащанията към Собственика стават в брой или по банков път към фирмената сметка на ЕДС-Експрес Деливъри Сървиз ЕООД

IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 7 Уебсайта Кристално Чисто използва cookies „бисквитки“ повече подробности на https://www.crystalcleanbg.eu/cookies-policy/

Чл. 8 Уебсайта Кристално Чисто, не събира, не съхранява и не обработва лични данни на Потребителя

V. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 9 Собственика не носи отговорност за пропуснати ползи или претърпени загуби, които да са свързани или по някакъв начин породени чрез достъпа до уебсайта Кристално Чисто;

Чл. 10 Собственика не носи отговорност за неточна, невярна или непълна информация на територията на уебсайта Кристално Чисто;

Чл. 11 Собственика не носи отговорност за информацията, която се съдържа във външни сайтове, към които уебсайта е поставил препратки (външни линкове).

VI.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12 За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България;

Чл. 13 Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите (КЗП);

Чл. 14 Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01.01.2017 година.

Моля ако не сте съгласни с Общите условия, не използвайте нашия сайт!