Политика за поверителност и защита на личните данни

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящата Политика за поверителност и личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД , с адрес на управление: София 1715 Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32 наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: http://crystalcleanbg.eu/ , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 Информация относно доставчика

  1. Наименование на фирмата: ЕДС-Експрес Деливъри Сървиз ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: България гр. София Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32
  3. Адрес за упражняване на дейността: http://crystalcleanbg.eu/
  4. Данни за кореспонденция: България гр. София Младост 4 бл. 426 вх. Б ап. 32 ; тел. 07001 30 50 ; email: [email protected]
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202486784, Номер на администратор на личните данни: № 414962
  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202486784
  7. Надзорни органи:

8.1 Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2,
тeл.: (02) 940 20 46
фaĸc: (02) 940 36 40
Еmаіl: [email protected]оvеrnmеnt.bg, [email protected]срdр.bg
Уeб caйт: www.срdр.bg

8.2 Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzр.bg

III. Защита на личните данни

Чл. 3 т. 1 Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .

т. 2 Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

т. 3 Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

т. 4 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4 Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://www.crystalcleanbg.eu/cookies-policy , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

Чл. 5 С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на :

Чл. 6 Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7 Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез:

  1. Изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към [email protected]
  2. Чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес: България гр. София Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32